Ocena ryzyka zawodowego

foto1
BHP Przybyła
foto1
BHP i PPOŻ
foto1
Hurtownia
foto1
Księgowość
foto1
Kadry
e-mail: osrodek@osdidk.pl
tel. 600 034 209

Ocena ryzyka zawodowego

Zgodnie z definicją (rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych zasad przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz. U. Nr 129, poz. 844):

  • Ryzyko zawodowe oznacza prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych wystepujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy.

Przez wiele lat ryzyko zawodowe rozumiane było jako zagrożenie zdrowia pracownika, co powodowało koncentrowanie się przede wszystkim na potencjalnych urazach pracownika i chorobach zawodowych. Przeprowadzone badania wykazały, że straty przedsiębiorstwa spowodowane wypadkami są bardzo wysokie, ale straty spowodowane urazami i chorobami zawodowymi pracowników stanowią kilka procent ogółu strat ponoszonych przez przedsiębiorstwo w wyniku wypadków (wypadki przy pracy, awarie, pożary i wybuchy itd.). Przyjęta obecnie definicja również odnosi się do zdarzeń powodujących straty, a w szczególności powodujących utratę zdrowia przez pracowników. Taki punkt widzenia zmusza do analizy wszystkich scenariuszy wypadkowych, również tych, w których zagrożony jest majątek przedsiębiorstwa. Dopiero w ten sposób przeprowadzona i rozumiana analiza pozwala na efektywne zarządzenie bezpieczeństwem pracy.

Warto wspomnieć, że oceny ryzyk zawodowych opracowywane przez Ośrodek Szkoleń, Doradztwa i Doskonalenia Kadr uzupełnione są o analizy zagrożeń chemicznych i biologicznych występujących na danym stanowisku pracy.

Jeżeli na stanowisku pracy występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe czy uciążliwe, to bezwzględnie należy przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego.

  • Pierwszą ocenę ryzyka zawodowego na stanowisku pracy przeprowadzamy przed oddaniem go do eksploatacji.

Zgodnie z art. 226 Kodeksu Pracy:

  • Pracodawca jest obowiązany informować pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

Ażeby poinformować pracowników o ryzyku zawodowym, pracodawca musi najpierw ocenić jego wielkość na poszczególnych stanowiskach pracy i w zależności od tego zastosować odpowiednie środki chroniące pracowników przed występujacymi zagrożeniami czyli czynnikami niebezpiecznymi, szkodliwymi i uciążliwymi występującymi w procesie pracy. Mówi o tym wyraźnie §39 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844):

  1. Pracodawca jest obowiązany oceniać i dokumentować ryzyko zawodowe, występujące przy określonych pracach, oraz stosować niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko. W szczególności pracodawca jest obowiązany:
    • Zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych dla zdrowia oraz uciążliwości.
    • Zapewnić likwidację zagrożen dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, urządzeń, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń.
  2. Jeżeli ze względu na rodzaj procesu pracy likwidacja zagrożeń nie jest możliwa, należy stosować odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne, w tym odpowiednie środki ochrony zbiorowej, ograniczające wpływ tych zagrożeń na zdrowie i bezpieczeństwo pracowników.
  3. W sytuacji gdy ograniczenie zagrożeń w wyniku zastosowania rozwiązań organizacyjnych i technicznych nie jest wystarczające, pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom środki ochrony indywidualnej, odpowiednie do rodzaju i poziomu zagrożeń.